Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức có liên quan đến thị trường Trái phiếu

Bộ Tài chính là đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý thị trường trái phiếu, bao gồm: Xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách phát triển thị trường trái phiếu (TPCP, TPCPBL, TPCQĐP, TPDN); Tổ chức thực hiện phát hành TPCP, điều hành lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; thực hiện cấp bảo lãnh Chính phủ cho 2 ngân hàng chính sách để phát hành TPĐCPBL; phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tổng hợp thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp; trong đó, chức năng nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị trong Bộ Tài chính như sau:

a) Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính có nhiệm vụ :

– Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, lộ trình, cơ chế, chính sách về phát triển thị trường trái phiếu (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp);

– Chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng các giải pháp huy động vốn cho NSNN.

– Trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hàng năm của 2 NHCS.

– Tổ chức thẩm định các Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì trong công tác hợp tác quốc tế về phát triển thị trường trái phiếu.

b) Kho bạc nhà nước có chức năng nhiệm vụ:

– Tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ; điều hành lãi suất tại các phiên phát hành TPCP trong phạm vi khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định.

– Công bố lịch biểu phát hành TPCP chi tiết hàng năm, hàng quý.

– Công bố khối lượng, kỳ hạn phát hành TPCP hàng năm, hàng quý.

– Triển khai thực hiện các phương án về tái cơ cấu danh mục nợ TPCP theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Trung tâm Lưu ký chứng khoán có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

d) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ:

– Tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ; trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

– Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tổ chức hệ thống giao dịch TPCP, TPCPBL trên thị trường thứ cấp.

đ) Các thành viên đấu thầu trái phiếu có nhiệm vụ:

– Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, nghĩa vụ của thành viên đấu thầu theo quy định của pháp luật về phát hành TPCP tại thị trường trong nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và nghĩa vụ hàng năm.

– Ngoài ra, thành viên đấu thầu trái phiếu được quyền trao đổi, tham vấn với cơ quan quản lý để kiến nghị về các cơ chế chính sách và công tác điều hành thị trường trong từng thời kỳ.

Nguồn: Cổng thông tin bộ tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *