Sửa đổi quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp: ‘Siết’ thế nào cho đúng?

Giới hạn về tỷ lệ phát hành trên vốn chủ sở hữu, tần suất phát hành, lãi suất phát hành với trái phiếu doanh nghiệp… phải chăng là động thái “siết” kênh huy động trái phiếu? Nghị định 163 quy…

View More Sửa đổi quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp: ‘Siết’ thế nào cho đúng?